Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Prostorni plan

Usvojene izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Pašman (grafički dio)

 

Temeljem čl. 188 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), članka 100 (6) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman (“Službeni glasnik Zadarske županije” br.11/11 i „Službeni glasnik Općine Pašman“ broj 3/15), Suglasnosti ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA:350-02/15-11/45, UR.BROJ: 531-05-15-4 od dana 22. rujna 2015. godine) i članka 32. Statuta Općine Pašman (“Službeni glasnik Zadarske županije” br. 5/13 i 21/14), na 13. sjednici održanoj dana 25. rujna 2015. d o n o s i

O D L U K U o donošenju

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PAŠMAN

  1. Ovom se Odlukom donose izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pašman (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br.16/07, 14/11-ispravak i 5/12- ispravak).
  2. Izmjena i dopuna PPUO Pašman (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela kojeg je izradio „BLOCK-PROJEKT“ d.o.o. iz Zadra.
  3. Izmjena i dopuna tekstualnog dijela Plana sastoji se od ove Odluke i od sveska pod nazivom „IZMJENA I DOPUNA 2015: PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PAŠMAN – OBVEZNI PRILOZI PLANA“, a grafički dio izmjena i dopuna Plana sastoji se od:

(a)     U mjerilu 1:25.000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:

          (A) Telekomunikacijski i energetski sustavi

          (B) Vodnogospodarski sustavi          

3A.    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3B.    UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – zaštita prirode

(b)     U mjerilu 1:5.000:

4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA:

4.1.        Ždrelac

4.2.        Banj

4.3.        Dobropoljana

4.4.        Neviđane

4.5.        Mrljane

4.6.        Pašman

4.7.        Kraj

4.8.        Stivanja          

Navedeni kartografski prikazi zamjenjuju kartografske prikaze Plana objavljene u „Službenom glasniku Zadarske županije“ br. 16/07.

4. Plan je izrađen u sedam (7) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze u Općini Pašman, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu Zadarske županije za Provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, jedan (1) primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno planiranje Republike Hrvatske i jedan (1) primjerak u Zavodu za prostorno planiranje Zadarske županije.

 

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman