Dobro došli na službene stranice Općine Pašman

Prostorni plan

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Općine Pašman (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 6/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pašman, na 15. sjednici održanoj dana 21. rujna 2007. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Pašman

Članak 1.
Ovom se Odlukom donosi Prostorni plan uređenja Općine Pašman (u nastavku teksta: Plan), za razdoblje do 2015. godine.

Članak 2.
Plan je sadržan u elaboratu: «Prostorni plan uređenja Općine Pašman» što ga je izradio Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije, i sadrži sljedeće priloge:
Tekstualni dio:

OBRAZLOŽENJE
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Grafički dio:

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (mj. 1 : 25 000),
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (mj. 1 : 25 000),
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA (mj. 1 : 25 000),
GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (mj. 1 : 5 000).

Članak 3.
Planom iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se uvjeti za uređenje područja Općine Pašman (u nastavku teksta: Općina), te se određuje svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša i spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u Općini, te izgradnja objekata na područjima za koja još nisu izrađeni detaljni planovi uređenja. S ovim Planom moraju biti usklađeni svi detaljni planovi uređenja, drugi prostorni planovi I dokumenti prostornog uređenja, te lokacijske dozvole za područja za koja nije obvezna izrada detaljnih planova uređenja.

Članak 4.
Elaborat iz članka 2. ove Odluke, ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom njegovog predsjednika, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

Klasa: 021-05/07-01/19
Ur.broj: 2198/17-07-1
Pašman, 21. rujna 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikolino Bašić, v.r.

Dobrodošli na otok Pašman

Pašman je otok u zadarskom arhipelagu, od Zadra i Biograda o dvojen slikovitim Pašmanskim kanalom po kojemu su, poput niske bisera, razasuti deseci malenih otočića. Morska struja koja mijenja smjer svakih 6 sati čini ovo more najčišćim na Jadranu.

VIŠE

Kraj

Barotul

Mrljane

Neviđane

Dobropoljana

Banj

Ždrelac

Pašman / Mali Pašman